|  ورود به سايت   |  شنبه 01 07 1396
 
 
اهداف و وظایف

اهداف و ماموريت سازمان:

 نجات جان انسانها ،مهار و اطفاء حريق و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي و عوارض و سوانح از آن 

نظارت بر اجراي دقيق قزرات ملي ساختمانها

نظارت بر ايمني پروژه هاي شهري و عمراني

ايجاد پلاك ايمني براي ساختمانها

ساماندهي فعاليت هاي صنفي و صنعتي و استقرار آنها در مكانهاي مناسب به لحاظ خطر حريق و حادثه

افزايش تعداد تجهيزات پيشرفته امداد رساني و اطفا شناسايي و خريد شده

ارتقاء دانش و بينش و مهارت كاركنان و ارتفاء ‌فرهنگ ايمني عمومي شهروندان

بهسازي ناوگان عمليات

افزايش سطح سلامتي جسماني رواني كاركنان

دستيابي به توسعه پايدار شهري با تكيه بر امور ايمني و آتش نشاني

نظارت بر شركتهاي ارائه دهنده خدمات ايمني و آتش نشاني جهت بررسي اثر بخشي

شناسايي و ارزيابي ريسك مناطق مخاطره آميز  به منظور پهنه بندي خطر

كاهش زمان پاسخ دهي به درخواست هاي ارباب رجوعان